TFA 4v4 Challenge - 2023

Boys Groups

Boys U14 (10) Flight Teams
Schedules | Standings Flight A 5
Boys U13 (11) Flight Teams
Schedules | Standings Upper 5
Schedules | Standings Lower 8
Boys U12 (12) Flight Teams
Schedules | Standings Flight A 5
Boys U10 (14/15) Flight Teams
Schedules | Standings Flight A 10
Boys U8 (16) Flight Teams
Schedules | Standings Flight A 5

Girls Groups

Girls U11 (13/14) Flight Teams
Schedules | Standings G2013/14 Lower 5
Girls U9 (14/15) Flight Teams
Schedules | Standings G2014/15 Lower 5